សំនួរតូចមួយដែលអ្នកមិនដែរគិតដល់

ខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយសំនួរ? តើគេតំឡើងម៉ាសុីនត្រជាក់ដើម្បអ្វីដែរ?

Advertisements